KEILITZ


  working on the wall object


video taken on 21.10.2009, camera: Ana Balzer-Keilitz
Keilitz, artabstractkeilitz.com