KEILITZ

< >
abstr.Express.
tempera on cotton

106 of 123
  | 2014